Sodelovanje s starši

Domov / Za starše / Sodelovanje s starši

V družini in vrtcu smo za otroka pomembni odrasli, ki mu postavljamo zahteve, meje, pravila, upoštevamo njegove potrebe. Otrok ugotavlja, kakšne so razlike in skuša najti povezave med enim drugim življenjskim okoljem.

Odrasli lahko le z medsebojnim sodelovanjem spoznavamo vzgojne postopke v družini in vrtcu, jih usklajujemo, ugotavljamo, kaj je najbolje za otroka in tako zagotavljamo, da se otrok v svetu odraslih počuti varnega in sprejetega.

Prvi razgovor z vzgojiteljem

Preden vključite otroka v vrtec se starši lahko pogovorite o svojem otroku z vzgojiteljem, ki bo vsakodnevno skrbel za vašega otroka. Tako si boste lahko izmenjali vse pomembne informacije, da boste lahko skupaj uspešno izpeljali uvajanje. Nekaj pomembnejših tem in vprašanj v zvezi z vključevanjem najmlajših otrok smo zapisali v zgibanki Prvi razgovor z vzgojiteljem.

Uvajalno obdobje

Starši imate v času vključitve otroka v vrtec možnost in dolžnost, da ste v oddelku skupaj z otrokom. S tem zagotovimo varnost vsem udeleženim v uvajalnem obdobju. Otrok ima možnost varnega navezovanja stikov z novimi ljudmi in okoljem, postopoma vzpostavi odnos zaupanja in bližine, kar tudi otroku olajša prehod od enega k drugemu odraslemu.

V našem vrtcu uvajanju posvečamo še posebno pozornost. Izvajamo ga po konceptu, ki je opisan v zloženki Uvajanje otrok v vrtec z enim od družinskih članov.

Prisotnost staršev v oddelku

Starši se lahko v življenje in delo v oddelku, kjer je vaš otrok, vključite tudi kasneje, ob različnih priložnostih. O načinu in vsebini vaše vključitve v oddelek se boste dogovarjali s strokovnim delavcem v oddelku.

Vsakodnevna izmenjava informacij

Starši in strokovni delavci si redno vsak dan izmenjujemo informacije o otroku. Ker so te informacije praviloma kratke, ne ogrožajo poteka dela v skupini, so pa dragocene zato, da lahko otroku omogočimo kontinuirano nadaljevanje dne. Tako starši kot vzgojitelji otrokovo vedenje lažje razumemo in se ustrezno odzovemo na otrokove potrebe tistega dne, če smo seznanjeni z otrokovim počutjem in dogajanjem v vrtcu in doma.

Razne oblike druženja: praznovanja, delavnice, izleti, pikniki itd.

Starši in otroci pokažete največ navdušenja za sodelovanje v neformalnih oblikah druženja. Čeprav se te dejavnosti odvijajo v bolj sproščenem vzdušju, imamo tudi na teh srečanjih priložnost, da razvijemo diskusijo povezano z vzgojo otrok in dogajanjem v skupini.

Pogovorne ure

Za vse obširnejše informacije prihajate starši na pogovorne ure, kjer se podrobneje pogovorite o svojem otroku ali o stvareh v okviru vrtca, ki vas bolj zanimajo. Termine določi vsak vzgojitelj sam in so objavljeni na podstraneh posamezne enote vrtca. Obisk na posamezni pogovorni uri predhodno najavite vzgojitelju.

Sestanki s starši

Sestanki s starši imajo bolj informativno kot problemsko funkcijo. Na teh sestankih seznanjamo starše z delovnimi načrti, okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini in vrtcu, morebitnih spremembah ipd. Te sestanke lahko skličeta vzgojitelj ali predstavnik oddelka v Svetu staršev. Z vidika porabe časa je najbolj ugodno, če se uskladita na skupnem sestanku.