Svet staršev

Domov / Za starše / Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem sestanku s starši oddelka.

Sestaja se na skupnih in ločenih sejah.

Bistvena naloga sveta staršev je, da pregleda, obravnava in se opredeli do predlogov in mnenj, ki so jih izrazili starši na oddelčnih sestankih. Kadar se na seji sveta pojavi nov predlog, vodstvo vrtca, vzgojitelji in člani sveta poskrbijo, da ga obravnavajo starši na tistih oddelčnih sestankih, ki jih predlog zadeva.

Svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Podrobnosti o delovanju Sveta staršev smo zapisali v zgibanki Pravila o delu Sveta staršev Viških vrtcev. Zgibanko lahko dobite v vseh enotah vrtca.

Skip to content