Obogatitveni

Domov / Programi / Obogatitveni

Obogatitveni program

Pedagoški delavci pogosto obogatijo osnovni program z znanjem, spretnostmi in veščinami, ki so jih pridobili z dodatnim izobraževanjem in spopolnjevanjem. Takšne obogatitvene dejavnosti so delavnice s posameznih področij, nastopi, obiski predstav, knjižnic in muzejev, izleti, zabave v pižamah, vsebine Malega sončka in dejavnosti za razvijanje bralne kulture. Starši plačate le morebitne stroške prevoza, vstopnine, ali izvedbo s strani zunanjih izvajalcev.

Integracijske gibalne urice

Omenjena gibalna dejavnost je avtorski program, ki smo ga oblikovali skupaj z vodstvom in strokovnimi delavci Smučarskega društva Novinar.

Osnovno skupno izhodišče sodelovanja je bilo zavedanje, da je gibanje prva komunikacija otroka s svetom in da je osnova za njegov celosten razvoj. Hkrati smo se strinjali, da kljub porastu ukvarjanja s športnimi aktivnostmi odraslih, pri otrocih v primerjavi s preteklimi generacijami, na eni strani opažamo znaten upad gibalnih zmožnosti in spretnosti, kot tudi prezgodnje vključevanje v specializirane športe na drugi. Seveda smo se pogovarjali tudi s tem povezanim pomenom in vlogo ožjega in širšega življenjskega konteksta družin ter vloge javnega zavoda pri tem.

Poleg rednih gibalnih dejavnosti, ki jih v okviru kurikula izvajajo strokovni delavci, v sodelovanju s športnimi pedagogi SD Novinar enkrat tedensko v skupinah otrok, starih od 3 do 6 let, izvajajo še integracijske gibalne dejavnosti. Glede na relativno konstantno strukturo oddelkov je v redno tedensko izvajanje vključenih okvirno 360 otrok.

Tovrstno večletno sodelovanje ima veliko pozitivnih učinkov, ki se izkazujejo predvsem v navdušenju otrok za sodelovanje v gibalnih aktivnostih, usvajanju in krepitvi gibalnih veščin, spoznavanju pomena in pomembnosti gibanja za zdrav življenjski slog, pomena sodelovanja in pripadnosti v skupini. Ponosni smo na to, da zagotavljamo enake pogoje za vse otroke, kar je posebej pomembno za tiste, ki jim zaradi socialno-ekonomskega položaja družin taka oblika vadbe sicer ne bi bila dostopna.