Svet zavoda

Domov / Za starše / Svet zavoda

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otrok in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja in obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev.