Postopki in urejanje formalnosti

Domov / Za starše / Postopki in urejanje formalnosti

Vpis otrok v vrtec

V vrtec sprejemamo otroke starosti od enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo.

Elektronska vloga za vpis

Vlogo za vpis v vrtec lahko oddate elektronsko, kadarkoli med letom in v času razpisa. Vlogo oddate na povezavi.

Vloga se samodejno napolni s podatki iz uradnih evidenc, priloge pa se dodajo v e-obliki, zato je oddaja hitrejša in enostavnejša.

Vloga za vpis v papirni obliki

Vlogo za vpis lahko še vedno oddate tudi po klasični poti. Obrazec dobite na upravi vrtca ali ga natisnete sami in izpolnjenega pošljete po navadni ali elektronski pošti ali oddate osebno.

Vloga za vpis otroka v vrtec

Vloga za vpis otroka v vrtec – obrazec za neposredno vnašanje

Pogodba o vključitvi otroka v vrtec

Je pravno formalni dokument, ki ureja obveznosti in pravice med starši in vrtcem. Podpis pogodbe jamči vključitev otroka v vrtec.

Zdravniško potrdilo

Za vstop otroka v vrtec potrebujemo zdravniško potrdilo. Prvi dan otrokovega prihoda v vrtec ga oddate strokovnim delavcem v oddelku.

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavite rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en mesec in največ dva meseca.

Rezervacijo je potrebno pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljate rezervacijo, če občina vašega stalnega prebivališča to omogoča oziroma pod pogoji te občine.

Obrazec za rezervacijo dobite starši pri strokovnih delavcih v oddelku, na upravi vrtca ali si jo natisnete sami.

Obrazec za rezervacijo – MOL

Obrazec za rezervacijo – druge občine

Zdravstvena rezervacija

Mestna občina Ljubljana od 1. 10. 2023 dalje ne nudi več možnosti koriščenja zdravstvene rezervacije.

Možnost koriščenja zdravstvene rezervacije za ostale otroke je odvisna od občine otrokovega stalnega prebivališča.

Izpis otroka iz vrtca

V primeru, da otrok iz različnih razlogov ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najmanj 15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki odhajajo z naslednjim šolskim letom v osnovno šolo. Obrazec za izpis otroka iz vrtca dobite pri strokovnih delavcih v oddelku, na upravi vrtca ali pa ga natisnete. Izpolnjenega izročite zaposlenemu, ki s podpisom potrdi datum prejema izpolnjenega obrazca.

Obrazec za odjavo otroka

Plačilo programa

Starši otrok, ki imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ali ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino, ste upravičeni do subvencije za plačilo programa vrtca. Subvencija vam ni dodeljena avtomatsko, ampak morate za uveljavljanje le-te starši pravočasno oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo.

CSD vam na podlagi vloge izda odločbo, s katero vam določi plačilo programa v obliki odstotka cene programa, v katerega je otrok vključen, oziroma vas razvrsti v ustrezen dohodkovni razred. Lestvica ima 9 dohodkovnih razredov. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 2. dohodkovnega razreda, ki znaša 10% cene programa, najvišje plačilo pa je plačilo 9. dohodkovnega razreda, ki znaša 77% cene programa.

Družinam, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, se za sofinanciranje vašega plačila dodatno zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna. Zaradi dodatne subvencije za drugega otroka plačate 30% plačila, ki vam je določeno z odločbo. Za tretjega in nadaljnje otroke ste plačila v celoti oproščeni.

Vloga za direktno bremenitev

Lestvica plačil za programe vrtca za občane MOL

Lestvica plačil za programe vrtca za občane drugih občin

 

Obračunavanje odsotnosti

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec, sporočite njegovo odsotnost strokovnim delavcem v oddelek najkasneje do 9. ure zjutraj. Od naslednjega dne odsotnosti do prihoda otroka v vrtec vam prehrane ne bomo obračunali.

Navodila za vpisovanje prisotnosti

Skip to content