Postopki in urejanje formalnosti

Domov / Za starše / Postopki in urejanje formalnosti

Vpis otrok v vrtec

V vrtec sprejemamo otroke starosti od enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo. Vlogo za vpis dobite na upravi vrtca, lahko jo natisnete in izpolnjeno pošljete ali oddate osebno.

Vloga za vpis otroka v vrtec

Pogodba o vključitvi otroka v vrtec

Je pravno formalni dokument, ki ureja obveznosti in pravice med starši in vrtcem. Podpis pogodbe jamči vključitev otroka v vrtec.

Zdravniško potrdilo

Za vstop otroka v vrtec potrebujemo zdravniško potrdilo. Prvi dan otrokovega prihoda v vrtec ga oddate strokovnim delavcem v oddelku.

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavite rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en mesec in največ dva meseca.

Rezervacijo je potrebno pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljate rezervacijo, če občina vašega stalnega prebivališča to omogoča oziroma pod pogoji te občine.

Obrazec za rezervacijo dobite starši pri strokovnih delavcih v oddelku, na upravi vrtca ali si jo natisnete sami.

Obrazec za rezervacijo – MOL

Obrazec za rezervacijo – druge občine

 

Zdravstvena rezervacija

Starši s stalnim prebivališčem v MOL lahko zaprosite tudi za koriščenje zdravstvene rezervacije, in sicer kadarkoli med letom, torej tudi izven termina med 1. junijem in 30. septembrom. Uveljavljate jo lahko za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en mesec in največ dva meseca, ob tem da skupen obseg rezervacij znaša največ dva meseca znotraj tekočega koledarskega leta, ne glede na to ali koristite letno, zdravstveno rezervacijo ali kombinacijo obeh.

Če imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega, za katerega se plačilo staršev ne sofinancira iz državnega proračuna.

Za čas, ko uveljavljate rezervacijo plačate 30 % z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Do dodatnega znižanja iz občinskih sredstev, ki ste ga sicer deležni, v tem primeru niste upravičeni.

Za uveljavljanje zdravstvene rezervacije izpolnite Vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije, ki ji priložite zdravniško potrdilo otrokovega pediatra in jo posredujete na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si. O vlogi odloči organ Mestne občine Ljubljana.

Prošnja za koriščenje zdravstvene rezervacije

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljate zdravstveno rezervacijo, če občina vašega stalnega prebivališča to omogoča oziroma pod pogoji te občine.

Izpis otroka iz vrtca

V primeru, da otrok iz različnih razlogov ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najmanj 15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki odhajajo z naslednjim šolskim letom v osnovno šolo. Obrazec za izpis otroka iz vrtca dobite pri strokovnih delavcih v oddelku, na upravi vrtca ali pa ga natisnete. Izpolnjenega izročite zaposlenemu, ki s podpisom potrdi datum prejema izpolnjenega obrazca.

Obrazec za odjavo otroka

Plačilo programa

Starši otrok, ki imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ali ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino, ste upravičeni do subvencije za plačilo programa vrtca. Subvencija vam ni dodeljena avtomatsko, ampak morate za uveljavljanje le-te starši pravočasno oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo.

CSD vam na podlagi vloge izda odločbo, s katero vam določi plačilo programa v obliki odstotka cene programa v katerega je otrok vključen oziroma vas razvrsti v ustrezen dohodkovni razred. Lestvica ima 9 dohodkovnih razredov. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 2. dohodkovnega razreda, ki znaša 10 % cene programa, najvišje plačilo pa je plačilo 9. dohodkovnega razreda, ki znaša 77 % cene programa.

Družinam, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka se dodatno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vašega plačila iz državnega proračuna. Zaradi dodatne subvencije tako za drugega otroka plačate 30% plačila, ki vam je določeno z odločbo. Za tretjega in nadaljnje otroke pa ste plačila v celoti oproščeni.

Vloga za direktno bremenitev

Lestvica plačil za programe vrtca za občane MOL

Lestvica plačil za programe vrtca za občane drugih občin

 

Obračunavanje odsotnosti

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec, sporočite njegovo odsotnost strokovnim delavcem v oddelek najkasneje do 9. ure zjutraj. Od naslednjega dne odsotnosti do prihoda otroka v vrtec vam prehrane ne bomo obračunali.

Navodila za vpisovanje prisotnosti