VPIS V VRTEC 2023/2024

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 1. do 15. marca 2023. 

Vlogo za vpis oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec;
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebuje vrtec;
  • starši, ki ste vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec;
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želite otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

 

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišete otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • prinesete osebno v vrtec,
  • pošljete priporočeno po redni pošti,
  • pošljete skenirano na uradni elektronski naslov vrtca.

Kdaj starši prejmete informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij vam bomo po 11. aprilu 2023  poslali obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, le-te združi v centralni čakalni seznam, pri tem se  prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Na vlogi je zaradi boljše preglednosti dodana nova točka PREDNOSTNI SPREJEM, kjer starši označite razlog po 20. čl. ZVrt, po katerem ima otrok prednostni sprejem. V tem primeru je  vlogi potrebno obvezno priložiti Individualni načrt pomoči družini ali Zapisnik multidisciplinarnega tima, ki ga Centri za zgodnjo obravnavo otrok oblikujejo za otroke s posebnimi potrebami ali rizičnimi dejavniki. Druga možnost prednostnega sprejema pa ima osnovo v mnenju centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapovrstjo odklonite povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobite v vseh ljubljanskih javnih vrtcih. Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

 

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

 

VLOGA ZA VPIS OTROK V VRTEC 2023/2024 – z možnostjo neposrednega vnašanja

VLOGA ZA VPIS OTROK V VRTEC 2023/2024 – v pdf formatu za natisnit

Skip to content