Vpis otrok v vrtec


Vrtec sprejema otroke od starosti enega leta oz. najmanj enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo. Vlogo za vpis otroka v vrtec si lahko natisnete tukaj. Izpolnjeno vlogo pošljete v vrtec po pošti ali jo oddate v katerikoli enoti našega vrtca.

Vloga za vpis otroka v vrtec

Pogodba o vključitvi otroka v vrtec

Je pravno formalni dokument, ki ureja odnos med starši in vrtcem. Šele podpis pogodbe jamči vključitev otroka v vrtec.

Zdravniško potrdilo

Za vstop otroka v vrtec potrebujemo zdravniško potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Prvi dan otrokovega prihoda v vrtec ga oddate vzgojiteljici v oddelku.

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavite rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko starši uveljavljate za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj en mesec in največ dva meseca.

Rezervacijo je potrebno pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljate rezervacijo, če občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.

Obrazec za rezervacijo dobite starši pri vzgojiteljici, na upravi vrtca ali si jo natisnete.

Obrazec za rezervacijo – MOL

Obrazec za rezervacijo – druge občine

Zdravstvena rezervacija

Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

V kolikor koristite rezervacijo izven letnega termina, to je od 1. junija do 30. septembra, morate na podlagi 2. odstavka 10. člena Sklepa vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije s priloženim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra posredovati na obrazcu na naslov: Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Mestni trg 1, Ljubljana ali kot sken po e-pošti: glavna.pisarna@ljubljana.si. O vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije odloči organ Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Rezervacijo lahko uveljavite za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v tekočem koledarskem letu. Rezervacijo za namen počitniške dejavnosti ali v primeru bolezni otroka lahko koristite v skupnem trajanju največ dva meseca v tekočem koledarskem letu.

V kolikor imate hkrati v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavite rezervacijo le za najstarejšega otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. Za rezervacijo plačate 30 % , z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena Sklepa.

Prošnja za koriščenje zdravstvene rezervacije 

Izpis otroka iz vrtca

V primeru, da otrok iz različnih razlogov ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno pisno odjaviti najmanj 15 dni pred odjavnim dnem. To velja tudi za otroke, ki odhajajo z naslednjim šolskim letom v osnovno šolo. Obrazec za izpis otroka iz vrtca dobite starši pri vzgojiteljici ali na upravi vrtca ali pa ga natisnete tukaj. Izpolnjenega izročite zaposleni osebi, ki s podpisom potrdi datum prejema izpolnjenega obrazca.

Obrazec za odjavo otroka

Plačilo programa

Plačilo staršev za vrtec

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določata Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05) in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06). Navedena predpisa določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije ste upravičeni starši otrok, ki imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Starši lahko oddate Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo (CSD) osebno, po pošti ali elektronsko.

Plačilo staršev določi CSD kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. CSD o določitvi plačila staršem izda odločbo.
Lestvica starše razvršča v dohodkovne razrede. Razvrstitev v dohodkovni razred pomeni določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 9 dohodkovnih razredov, najnižje plačilo predstavlja plačilo 2. dohodkovnega razreda (10 % cene programa), najvišje plačilo pa je plačilo iz 9. dohodkovnega razreda (77 % cene programa). Družinam, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za sofinanciranje vašega plačila, in sicer v določenem odstotku plačila, ki vam je določeno z odločbo. Za drugega otroka znaša subvencija 70 % vam določenega plačila, za vse nadaljnje otroke pa 100 %.

Vloga za direktno bremenitev

Lestvica plačil za programe vrtca za občane MOL NOVO!

Lestvica plačil za programe vrtca za občane drugih občin NOVO!

Obračunavanje odsotnosti

Kadar starši veste, da otroka ne bo v vrtec, sporočite njegovo odsotnost strokovnim delavcem v oddelek najkasneje do 9. ure zjutraj. Od naslednjega dne odsotnosti do prihoda otroka v vrtec, vam prehrane ne bomo obračunali.